DODACÍ PODMÍNKY
1. Způsoby dodání zboží
Dodání zboží je možné následujícím způsobem:
- doručování kurýrem,
- doručování Slovensku poštou.
2. Cena a placení.
Při objednávce produktu a doručování. poštovné + balné spolu
Slovenské poštou - hmotnost balíku do 1 kg 4,90 EUR
Slovenské poštou - hmotnost balíku od 1,01 kg 7,00 EUR
Kurýrní službou GLS 6,90 EUR


Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o ceně přepravního mimo území České republiky.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") podle zák.č.18 / 1996 CFU v platném znění formou:
- v hotovosti, přímo kurýrovi, doručovateli,
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,
- systémem Paypal,
- platební kartou.
3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165, VS: číslo objednávky.

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý produkt ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu.
5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za produkt dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.
6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí produktu, strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu za vzniklé náklady na objednání a dodávku nezaplaceného produktu.
7. Ceny produktu uvedeny na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží.
8. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího nebo uhrazením hotovosti kurýrovi.
9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.
10. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
11. Převzetí produktu kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
12. K ceně produktu je připočítána cena dopravy zboží, tak jak je výše uvedeno v bodě 7.2.
13. Produkt je prodávaný dle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů, vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
14. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.
15. Kupující převezme produkt prostředkem, který je uveden v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
16. Údaje o vlastnostech produktů, množství, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji.
17. Místem dodání produktu je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
18. Prodávající dopraví produkt kupujícímu na adresu určenou v kupní smlouvě kupujícím. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení produktu na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky.
19. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující převezme zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepíše protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné plno valence. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
20. Náklady spojené s vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
21. Pokud kupující zkontroluje produkt po doručení a zjistí, že produkt má nějaké vady, tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a uplatní u prodávajícího reklamaci produktu, resp. odstoupení od smlouvy u prodávajíciho.

22. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednaný produkt nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za produkt nebo záloha, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání produktu nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat produkt nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.